Персонел


У Дому је запослено 52 извршиоца на неодређено време. Кадровска структура запослених је следећа: Са високом школском спремом 22, са вишом 4, са петим степеном 1, са средњом 5, са трећим степеном 8, са другим степеном 6 и са првим степеном 6 запослених,По врсти послова који су систематизовани Правилником o организацији и систематизацији послова и задатака у Дому.

 1. ВД директора Михајло Марковић
 2. Управник у објекту "Димитрије Туцовић" Бојан Милошевић
 3. Управник у објекту "Стеван Синђелић" Бојана Димитријевић
 4. Секретар Сања Јовановић
 5. Шеф финансијске службе Драгана Никодијевић
 6. Стручни сарадник за екон.-тех. послове Милица Томић
 7. Шеф васпитне службе Драгана Голубовић
 8. Председник актива васпитача, васпитач Марија Цветковић
 9. Стручни сарадник педагог Данијела Јовановић
 10. Шеф службе исхране Весна Ђорђевић Младеновић
 11. Технолог Радмила Кованџић
 12. Служба за развој,инвестиције и тех.одржавање Горан Стошић
 13. Технички секретар Весна Љубенковић

 

Организација служби


Дом ученика средњих школа у Нишу обавља делатност преко следећих служби:

 • Васпитне службе,
 • Службе исхране,
 • Финансијске службе,
 • Службе за хигијенско-техничко одржавање,

као и преко непосредних извршилаца:

 • Секретар;
 • Управник у објекту "С.Синђелић"; 
 • Управник у објекту "Д.Туцовић";
 • Референт за ученички стандард;
 • Технички секретар.

Pritisnite "ENTER" za pretragu ili "ESC" da biste zatvorili prozor.